วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ศวิตา สังพาลี

รหัสนักศึกษา 534110083

คบ. 2 เอก สังคมศึกษา

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี